Kayıt Ol Giriş Yap
Hoşgeldiniz
Êà÷åñòâåííûå áåñïëàòíûå øàáëîíû dle ñêà÷àòü ñ ñàéòà
Banner
» Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü
BAKUT BURSA ARAMA KURTARMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
DERNEĞİN ADI:
Madde 1:
Derneğin adı Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneğidir. Kısa adı BAKUT’ tur.
Derneğin Logosu aşağıdaki gibidir.
 
Logo
 
MERKEZİ:
Madde 2:
Derneğin merkezi Bursa'dır. Şubesi yoktur.

AMACI:
Madde 3:
Derneğin amacı başta sportif faaliyetlerde olmak üzere dağlarımızda kazaya uğrayan ve kaybolan kişiler için amatör bir çalışma ile en etkin arama kurtarma çalışması yapmakla kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak ve bu çalışmaları doğal afetler ve kazalarda gerek yurtiçi gerekse yurtdışından talep edildiğinde de gönüllü olarak yerine getirmek, doğal afetlere karşı halkı bilinçlendirmek için eğitim ve seminerler düzenlemek, doğal sporları ve doğa sporlarında karşılaşılacak tehlikelere karşı eğitimler düzenlemektir.
Dernek siyasetle uğraşmaz.
Derneğin amacı, hiçbir resmi kurum veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

ÇALIŞMA BİÇİMİ:
Madde:4
Derneğin çalışma biçimi; arama ve kurtarma gerektiren tüm çalışmalarda;
İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, Alınan ihbar ile arama kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak Operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki kişi ve/veya kişilerden oluşmasını sağlamak, Ekibin, en kısa sürede toplanmasını, her birinin görevlerini, arama kurtarma malzemesini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşmasını, arama ve kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimi, ulaştırılacağı yeri saptamak. Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorununu çözmek, Ekibin en kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak, Bu konuda rapor düzenlemek, Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır. Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir. Yapılacak spor branşlarında gelişmesini sağlamak, kulüp üyelerinin spor branşlarına katılımını eğitimlerini sağlamak. Bu branşlarla ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek.

ÇALIŞMA ALANLARI:
Madde 5:
Dernek çalışma alanları doğrultusunda; arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse Arama ve Kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinde ve yurt dışında sağlanan yetkili kişiler aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak, İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkartmak, kredi temin etmektir. Merkez idareli olarak milli eğitim bakanlığı, gençlik ve spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Su altı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile Görüşmeler yapmak ilişkiler kurmak, Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak ilişkiler kurmak, Taşra teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor il Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak.

Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.
Dernek bu konularda kar ve spekülasyon amacı olmaksızın taşınmaz mal alımı ve satımı yapabilir, taşınır ve taşınmaz mal kiraya verebilir, gerekli ve zorunlu işlemleri yaparak ve izin alarak işletme açabilir.

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği olarak, Rafting, Kano, Dağcılık, Bisiklet, Kayak, Atletizm, Aletli Dalış branşlarında faaliyet gösterecektir.
Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği olarak derneğe gelir maçlı ve üyeler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı artırmak için Lokal açmak ve işletmektir.

Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki görev ve alanı içine giremez.

ÜYELİK TÜRÜ
Madde 6:
Üyelik türleri;
Asil üyelik ve onur üyeliğidir.
Asil üye medeni hakları kullanma hakkına sahip. Dernekler masasının 18. Maddesindeki kısıtlamaya tabii olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş kişilerdir.
Onur üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunca önerilmekte Genel Kurul tarafından üye olmasında derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilir.
Gönüllü üyelere üyelik kartı verilmez. Gönüllü üyeler, Asil üye olmadan önce, Arama Kurtarma Eğitimi, Kampçılık Eğitimi ve İlk Yardım Eğitimi almak zorundadırlar.

ÜYE OLMA:
Madde 7:
Asil üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişiler asil üye olabilir. En az iki asil üyenin önermesi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olunur.
Onur üyeleri, Genel Kurul Kararı ile seçilirler.
Üyelere, dernekte üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilir.
Yabancıların üye olabilmeleri için ayrıca ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Onur üyeliği için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI:
Madde 8:
Hiç kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.
Üyeler, Hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit haklara sahiptir.
Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.
Onur üyeleri ve gönüllü üyeler dilerlerse aidat öderler. Oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde 9:
Üyelikten çıkma, Yönetim kuruluna verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.
Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 10:
Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile;
1. Disiplin kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
2. En az bir yıllık aidatını ödemeyenler,
3. Dernekler yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,
4. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
5. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Üyenin Genel Kurulda itiraz hakkı vardır.
3. maddeye göre üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler
1.ve 4. maddeye göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.
2. maddeye göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.
Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

DERNEK ORGANLARI:
Madde 11:
Derneğin organları;
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetim Kurulu'dur.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

GENEL KURUL TOPLANTISI ZAMANI:
Madde 12:
Genel Kurul her üç yılda bir Ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
Yönetim veya Denetim Kurulumun gerekli gördüğü zamanlarda ve üyelerin beşte birinin yazılı istemi ile bir ay içinde olağanüstü olarak toplanır.

GENEL KURUL'UN KURULUŞ ŞEKLİ (ÇAĞRI USULÜ):
Madde 13:
Genel Kurul toplantısına hazırlık olarak yönetim kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler. Üyeler toplantıdan 15. Gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmekle birlikte, yazılı veya elektronik posta, sms ve mail yoluyla toplantıya çağrılır. Toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantının bir haftadan erken olmaksızın erteleneceği günde belirtilir.
Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise nedeni ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantıda en geç iki ay içinde yapılır.

TOPLANTI YERİ:
Madde 14:
Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:
Madde 15:
Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyeleri yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır.
Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ:
Madde 16:
Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.
Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.
Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağıtılır.
Yeterli sayıda üye kazanılması konumunda toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilerek Divan başkanlığı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu başkanına verilir.
Hükümet komiserinin toplantıya katılmaması ertelenme nedeni sayılmaz.
Toplantı yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı sitemi ile belirtilen önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 17:
Genel Kurulun yetkileri şunlardır;
• Yönetim ve denetim kurulunun seçimi,
• Tüzük değişikliğine karar vermek
• Yönetim ve Denetim kurulları raporların, bilançonun gelir gider hesaplarının görüşülmesi ve kurulların ibrası,
• Yönetim kurulunun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
• Taşınamaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
• Federasyon ve konfederasyona katılması ve ayrılması
• Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olmasına ve ayrılması, (gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile),
• Tasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek,
• Derneğin feshi.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI:
Madde 18:
Yönetim kurulu beş asil, beş yedek üyelerden oluşur. Genel kurulda gizli oyla seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 19:
Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır
• Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
• Gelir ve gider hesaplarını, bilançoyu yapmak. Genel Kurulun onayına sunmak.
• Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak genel kurula sunmak.
• T.C. Vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmesi konumunda Valilik makamına bildirmek,
• Derneğin çalışma alanlarının düzenlediği Tüzüğü'nün 5. Maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,
• İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek
• Sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (yasal koşulları yerine getirmek)
• Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,
• Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.

DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI:
Madde 20:
Denetim Kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur.

DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 21:
Denetim Kurulu her altı ayda bir denetim yapar ve sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar.

İÇ DENETİM:
Madde 22:
Denetim kurulu, Dernek Tüzüğü ve Dernekler yasası doğrultusunda Derneğin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

DİSİPLİNİN KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 23:
Disiplin kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24:
Disiplin kurulu, yönetim kurulunca Disiplin Kuruluna sevk edilen üyelerle ilgili gerekli soruşturmayı yapar. Gerekli gördüğünde üyeler hakkında, suçun durumuna göre "uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma” cezalarından birini verir. Disiplin kurulunun kararları görüş niteliğinde olup üyeler hakkında kesin karar verme yetkisi yönetim kurulunundur.

GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ:
Madde 25:
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından Mülki Amirliğine bildirilir.
Genel Kurul Sonuç Bildirimine;
a) Divan Başkanı, yardımcı ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün on şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği ektedir.

GELİRLER:
Madde 26:
a) Üyelik aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, yıllık olarak 60 TL aidat alınır. Bu miktarı arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
b) Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
c) Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f) Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
g) Yayın ve sempozyum nedeniyle yapılan bağışlar,
h) Banka faizleri devlet tahvili ve benzeri gelirler,
ı) Yurt içi ve yurt dışından nakit ve ayni yardımlar, bağışlar.
i) Diğer Gelirler.

DERNEK DEFTERLERİ:
Madde 27:
Dernek Defterleri;
• Karar defteri,
• Üye kayıt defteri,
• Gelen ve giden evrak defteri,
•Demirbaş defteri
• İşletme hesabı defteri
• Alındı belgesi kayıt defteridir.
 
BEYANNAME VERİLMESİ
Madde 28:
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) "Dernek Beyannamesi” Dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 29:
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekil olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oyla yapılır.
 
FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİ:
Madde 30:
Genel kurula üyelerin 3/2’sinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
 
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde” Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği ibaresi kullanılır.
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
 
Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenirb. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YABANCI DERNEK, KULÜP VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER:
Madde 31:
Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek, kulüp kuruluş ve benzeri kurumlar ile ilişki kurması, temsilcilik açılması, ilgili Başkanlıkların görüşü alınarak İç İşleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI:
Madde 32:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Kurucu Üyeleri

1-Eray TÜREMEN   ( Ayrıldı )
2-Veysel KIDAN     ( Ayrıldı )
3-Aynur KARATAŞ  ( Ayrıldı )
4-Evrim SIRMALI   ( Ayrıldı )
5-Remzi GÜLER     ( Ayrıldı )
6-Yusuf EFECİK     ( Ayrıldı )Yazdır